Regulamin opinii
REGULAMIN OPINII


SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. UCZESTNICY
3. ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII
4. PRAWA AUTORSKIE
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego niebieskastrefa.pl (dalej jako "Serwis")
 • 1.2. Właścicielem Serwisu jest PROKA sp. z o.o. z siedzibą w Przęsocinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495266; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 25 000,00 zł; NIP: 8522606220; REGON: 321476866; zwana dalej "Organizatorem".
 • 1.3. "Użytkownikiem" jest każda osoba, która wypełni i wyśle formularz Opinii w Serwisie.
 • 1.4. "Opinią" Użytkownika jest wypowiedź umieszczona przez niego w Serwisie przy konkretnym produkcie, odnosząca się do tego produktu.
 • 2. UCZESTNICY
 • 2.1. Wysłanie Opinii do Sklepu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 • 3. ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII
 • 3.1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 • 3.2. Publikowane Opinie są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 • 3.3. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. oznaczenie Użytkownika (np. imię/pseudonim). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości Opinii.
 • 3.4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.
 • 3.5. Użytkownik oświadcza, że jego Opinia nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie umieszczone przez niego w Serwisie.
 • 3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia (odrzucenia) Opinii lub usunięcia z nich fragmentów naruszających regulamin, w szczególności, gdy:
 • 3.6.a. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje
 • 3.6.b. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym
 • 3.6.c. zawierają odnośniki do stron internetowych nie należących do Organizatora, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych, portali aukcyjnych oraz porównywarek cen
 • 3.6.d. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
 • 3.6.e. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej
 • 3.6.f. nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu
 • 3.6.g. nie mają wartości merytorycznej
 • 3.6.h. zawierają treści o charakterze spamu
 • 3.6.i. są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu lub własnej Opinii, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł
 • 3.6.j. nie zawierają polskich znaków
 • 3.6.k. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki
 • 3.6.l. w całości pisane są wersalikami (dużymi literami)
 • 3.7. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 • 4. PRAWA AUTORSKIE
 • 4.1. Użytkownik udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Organizatora wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii.
 • 4.2. W ramach udzielonej licencji Organizator otrzymuje prawo do:
 • 4.2.a. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację.
 • 4.2.b. utrwalania i zwielokrotniania Opinii - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 • 4.2.c. wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Organizatora. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Organizatora, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Organizatora, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.